Algemene Voorwaarden

Per 1 januari 2020 zijn onze Algemene Voorwaarden gewijzigd. Alle nieuwe overeenkomsten vanaf dat tijdstip vallen onder het regime van onderstaande Algemene Voorwaarden van Numdata BV.

1. Definities

Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Software, Hardware en/of Diensten van Numdata koopt, gebruikt tegen vergoeding, danwel huurt of zich verbindt deze te gebruiken tegen vergoeding, te kopen danwel te huren;

Numdata: de besloten vennootschap Numdata B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Groenloseweg 36 te (7151 HG) Eibergen, zijnde leverancier van Software, Hardware en/of Diensten;

Software: computerprogramma’s op dragers, met eventueel bijbehorende documentatie, waarvoor Numdata aan de Klant een gebruiksrecht heeft verleend;

Documentatie: door Numdata aan de Klant geleverde schriftelijke en/of digitale informatie waarin de werking en het gebruik van de Software worden vastgesteld;

Licentie: recht van de Klant om de Software conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken;

Software-update: het beschikbaar stellen van een recente versie van de Software door Numdata;

Diensten: advies- en implementatiewerkzaamheden, service en ondersteuning door Numdata of opdrachtnemers van Numdata.

IE: intellectuele eigendomsrechten zoals octrooi-, merk-, model-, auteurs-, ontwerprechten, toepassingen daarvan, know-how, vertrouwelijke informatie, handelsnamen en vergelijkbare rechten in ieder land.

Leveringsdatum: door Numdata aangegeven datum of periode wanneer Software, Hardware en/of Diensten voor gebruik ter beschikking worden gesteld;

Prijs: prijs voor Software, Hardware en/of Diensten, danwel het gebruik hiervan, exclusief vervoerskosten, installatiekosten, operationele kosten, verzekering en BTW;

Producten van Derden: niet door Numdata ontwikkelde, gefabriceerde, geassembleerde of vervaardigde zaken die niet het merk "Numdata" dragen en die ook niet door toedoen van Numdata deel zijn gaan uitmaken van of onderdeel zijn geworden van de aan de Klant verkochte Software en/of Hardware;

Hardware: door Numdata geleverd ondersteunend materiaal om de software te kunnen laten draaien;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieden en overeenkomsten tot verkoop, gebruik, leveringen van diensten, verhuur van Software, Hardware en/of Diensten aan Klanten en het verstrekken van licenties.
 2. Iedere bestelling van Software, Hardware en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Software, Hardware en/of Diensten met toepasselijkheid van deze voorwaarden te kopen, tegen betaling te gebruiken, danwel te huren.
 3. Numdata aanvaardt dit aanbod onder deze voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt.
 4. Deze voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van levering van de Software, Hardware en/of Diensten, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Het is Numdata toegestaan om de inhoud van deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Klant de wijzigingen in de Voorwaarden niet wenst te accepteren, zullen partijen in overleg treden welke aanpassingen dienen te worden gedaan en zullen tot dat nieuwe schriftelijke afspraken zijn gemaakt de overeengekomen Voorwaarden geldig blijven.
 6. Bij geschillen over de uitleg van deze voorwaarden, indien de voorwaarden van Numdata ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

3. Offertes/Wijzigingen

 1. Offertes van Numdata zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt, dan geldt een offerte gedurende 30 dagen na offertedatum.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Numdata kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijs en betaling

 1. De door Klanten te betalen Prijs en overige kosten, waaronder die van advies, vervoer, verzekering en BTW, worden duidelijk vermeld in Numdata's offerte en/of orderbevestiging en in de factuur.
 2. Klanten dienen direct contact op te nemen met Numdata wanneer zij een fout of afwijking in hun bestelling, de orderbevestiging en/of de factuur ontdekken opdat problemen rond de vraag wat Numdata had moeten leveren, kunnen worden voorkomen. Indien de Klant niet binnen een termijn van een week na de levering heeft geageerd, zal het recht op reclame komen te vervallen.
 3. De facturen van Numdata dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij bij overeenkomst expliciet een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien op de vervaldatum van de factuur geen betaling is ontvangen, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd over het alsdan nog verschuldigde. Klanten zijn de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd.
 4. Indien Numdata na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform het staffel BIK met een minimum van € 250,00.
 5. Indien niet (tijdig) tot algehele betaling van de door Numdata verzonden en door de Klant behouden facturen is overgegaan, is het Numdata zonder nadere aankondiging toegestaan de levering van Software, Hardware en/of Diensten of het gebruiksrecht van de Software geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel de functionaliteit geheel of gedeeltelijk te beperken.
 6. 6. Klanten hebben zonder schriftelijke toestemming van Numdata niet het recht op verrekening of opschorting.

5. Aflevering

 1. De in de orderbevestiging genoemde Leveringsdatum is indicatief en kan worden verlengd. Numdata kan hieraan niet worden gehouden en kan hierdoor niet in verzuim raken. Alsook kan dit geen grond voor schadevergoeding zijn.
 2. De plaats van levering is in de orderbevestiging vermeld.
 3. Het is Numdata toegestaan om deelleveringen te doen vanwege praktische redenen of andere redenen die haar goed voorkomen. Gedane deelleveringen komen ook voor facturatie in aanmerking.
 4. Installatie van de Software geschiedt door Numdata tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Ingebruikname van de Software gebeurt na schriftelijke vrijgave daarvan door Numdata, welke vrijgave op haar beurt eerst kan volgen na test en acceptatie door de Klant. Deze eis aan ingebruikname wordt ook gesteld bij installatie en configuratie van een Software-update die op grond van contractuele of garantiebepalingen wordt uitgevoerd.

6. Gebruikslicentie

 1. Numdata verleent aan de Klant licentie tot het gebruik van de Software. Numdata verkoopt aan de Klant de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd of geeft bij gebruik en verhuur toegang tot de Software al dan niet door middel van een licentie.
 2. De gebruikslicentie is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht is gebonden aan de vestigingslocatie van de Klant die op het moment van aankoop van toepassing is.
 3. De Klant is niet gerechtigd in de Software wijzigingen of aanpassingen aan te brengen of eventueel technische maatregelen ter bescherming van de Software te verwijderen.
 4. Een klant is niet toegestaan de Software te bewerken, te kopiëren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te vervreemden en/of om niet of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, tenzij dat op grond van dwingend rechtelijke regels is geboden.
 5. Numdata heeft het recht bij de Klant periodiek de uitgegeven gebruikslicentie(s) te valideren.
 6. De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen en overeengekomen activiteiten.
 7. De Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Software en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Numdata mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal de Klant bij het gebruik van de Software:
  • (a) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Numdata;
  • (b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  • (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  • (d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  • (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
  • (f) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Software dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Software kan worden toegebracht;
  • (g) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Software aan derden. De Klant zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
  • (h) alle aanwijzingen van Numdata die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Software opvolgen.
 8. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Numdata zich het recht voor haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de Voorwaarden en/of de Overeenkomst tot enige schadevergoeding is gehouden.

7. Garantie

 1. Numdata garandeert gedurende zes maanden vanaf de Leveringsdatum, danwel in gebruikname:
  • dat de Software de in de documentatie door Numdata genoemde eigenschappen bevat;
  • dat de Software functioneert op de in de documentatie door Numdata aangeduide apparatuur;
 2. Indien de Software binnen de garantietermijn een substantieel gebrek vertoont als onder lid 1, zal Numdata zich ervoor inspannen het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen.
 3. Voor Klanten is de aansprakelijkheid van Numdata, ongeacht of deze voortvloeit uit contract of onrechtmatige daad, voor gebreken aan de Software, Hardware en/of Diensten die Numdata na aflevering zijn meegedeeld, beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen en met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van de aansprakelijkheid, zoals bepaald onder artikel 13 van deze voorwaarden.
 4. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Numdata toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging en door de Klant aangebrachte wijzigingen van de Software.
 5. Herstel of vervanging tijdens de garantieperiode leidt niet tot verlenging van de garantieperiode.

8. Overmacht

Indien een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van een der partijen kan de andere partij het contract ontbinden. De partij die zich op overmacht beroept, is in dat geval op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de ander indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

9. Ontbinding

Indien de Klant ook na schriftelijke sommatie, met daarin een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden te voldoen, is Numdata gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De Klant is verplicht de Software met onmiddellijke ingang aan Numdata te retourneren.

Numdata is tevens bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) de Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) de Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Numdata haar activiteiten staakt of liquideert.

10. Beëindiging gebruikslicentie en opzegging

 1. Bij huur of andere vormen van terbeschikkingstelling van de Software vervalt de gebruikslicentie na het einde van de overeengekomen huur- of gebruikstermijn en is de Klant niet meer gerechtigd de Software te gebruiken.
 2. Opzegging van de overeenkomst zal, indien geen termijn is overeengekomen, geschieden met inachtneming van een redelijke termijn, welke termijn maximaal zes maanden te rekenen vanaf het moment van opzegging zal zijn.

11. Gegevens na ontbinding of beëindiging licentie

 1. Gegevens die door of via de Software gedurende of na de licentietermijn door of namens de Klant zijn gegenereerd, kunnen naar keuze van Numdata worden gedeactiveerd, geanonimiseerd, gearchiveerd of gewist.
 2. Indien bij het eindigen van de overeenkomst door Numdata gegevens moeten worden gedeactiveerd, geanonimiseerd, gearchiveerd of gewist, is Numdata gerechtigde om de hiermee gepaard gaande kosten en werkzaamheden conform haar overeengekomen uurtarief in rekening te brengen.
 3. Numdata verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van de afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zal verkrijgen. Numdata kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade uit enige veronderstelde schending van deze geheimhoudingsplicht.

12. Aansprakelijkheid

 1. Numdata of haar leidinggevende ondergeschikten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit, of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de Software, tenzij het betreft schade veroorzaakt door enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van Numdata.
 2. Numdata aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aan zaken die eigendom zijn van de Klant, zoals computer- en productieapparatuur die ter beschikking worden gesteld ten behoeve van installatie- en configuratiewerkzaamheden van de Software. Beschadigingen, diefstal en buitenwerking geraken in de periode waarin Numdata de installatie- en configuratiewerkzaamheden verricht, vallen onder de aansprakelijkheid van de Klant.
 3. Indien Numdata al aansprakelijk kan worden gehouden dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs. Indien er sprake is van een langlopende overeenkomst, zijnde een overeenkomst die langer duurt dan een jaar dan wordt de totale aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade tot maximaal het door Numdata in rekening te brengen bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs voor dat betreffende boekjaar van Numdata.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade, voorzover de vaststelling van de schade betrekking heeft op de vaststelling van de directe schade, zoals bedoeld in deze voorwaarden;
  • de redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de gebrekkige prestatie van Numdata aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • de redelijke kosten gemaakt er voorkoming of beperking van de schade, voorzover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals bedoeld in deze voorwaarden;
 5. Numdata aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Klanten voor:
  • (i) schade door een gebrek of tekortkoming aan Software, Hardware en/of Diensten die door Numdata binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld;
  • (ii) indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gemiste zakenkansen, gederfde omzet en winst;
  • (iii) schade die voorkomen had kunnen worden door Numdata's adviezen en instructies op te volgen;
  • (iv) schade die wordt veroorzaakt doordat Numdata gebruik heeft gemaakt van door de Klant gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Klant;
  • (v) schade die wordt veroorzaakt doordat de Klant heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma's, evenals de daarmee gegenereerde of gebruikte gegevens, in overeenstemming met de criteria van goed computergebruik 
 6. Numdata is niet gehouden om de software te blijven aanbieden na het einde van de overeenkomst om te voorkomen dat de Klant schade lijdt of zal lijden. Deze schade zal geheel verrekening en risico van de Klant komen.

13. (Intellectuele) Eigendom en Software

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens een overeenkomst geleverde, ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software en/of Hardware, programmatuur, databestanden of andere zaken, evenals het voorbereidend materiaal berusten uitsluitend bij Numdata. Zaken, zoals computer- en productieapparatuur, die door de Klant ter beschikking worden gesteld aan Numdata ten behoeve van installatie- en configuratiewerkzaamheden van de Software, blijven eigendom van de Klant.
 2. De Klant vrijwaart Numdata voor alle kosten, schade en aansprakelijkheden op grond van klachten van derden dat intellectuele eigendomsrechten die de Klant aan Numdata heeft geleverd inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten intellectuele eigendomsrechten van deze derde.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 4. Het is de klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 5. De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten en producten van Numdata, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

14. Bescherming klantgegevens

Numdata verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant of diens werknemers of diens klanten zoveel mogelijk in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving ten aanzien van de Algemene verordening gegevensbescherming.

15. Vertrouwelijkheid

Ieder der partijen dient alle vertrouwelijke of vertrouwelijk blijkende informatie die zij van de andere partij ontvangt te behandelen zoals zij haar eigen vertrouwelijke informatie behandelt.

16. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen is de rechter in Zutphen bevoegd.

Voorwaarden gebruik websites Numdata

Dit is één van de websites van Numdata BV gevestigd te Eibergen. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar: info@numdata.com. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. 
Numdata BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Numdata BV is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Numdata BV. De websites van Numdata BV bevatten links naar websites van derden en Numdata BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.