Productieplanning voor seriegrootte 1

De productieplanning in Ivenza biedt bijzondere mogelijkheden om de productie van panelen bij seriegrootte vanaf 1 aan te sturen, te bewaken en op basis van incidenten in te grijpen. Om op deze manier te kunnen sturen en plannen is zeer veel informatie in Ivenza vastgelegd. Het gaat daarbij om informatie over kenmerken van de productie-eenheid; welke machines kunnen welke handelingen uitvoeren,  Maar het gaat ook om gedetailleerde gegevens die per paneel worden bijgehouden. Hier gaat vooral om informatie wat moet met dit paneel gebeuren, in welke volgorde gaat dat gebeuren en wat is er al gebeurd.
Met behulp van de productieplanning kan Ivenza zelfstandig beslissingen nemen over wanneer en de wijze waarop productieorders worden vrijgegeven en geproduceerd.

Fabriekmodel

In Ivenza is een belangrijke rol weggelegd voor het Fabriekmodel. In dit model is op schematische wijze vastgelegd wat de kenmerkende eigenschappen zijn van een productievestiging. Het gaat daarbij om:

  • Welke computer- en niet-computergestuurde machine ter beschikking staan.
  • Bewerkingen die deze machines kunnen verrichten.
  • Welke prioriteit tussen machines moet worden aangehouden wanneer ze dezelfde bewerkingen kunnen uitvoeren (bijv. CNC-bewerkingscentrum tegenover CNC-boorautomaat).
  • Bedrijfseigen productieuitgangspunten van toepassing zijn.

Wanneer sprake is van meerdere productievestigingen zijn er afzonderlijke fabriekmodellen die van elkaar kunnen verschillen en daardoor andere planningsresultaten kunnen geven.

Job Router

op basis van het fabriekmodel aan de ene kant en het paneelmodel aan de andere kant is Ivenza in staat om een route vast te stellen voor elk individueel paneel langs noodzakelijke productiemachines. Die routering van elk paneel wordt in Ivenza bewaakt wanneer het paneel bewerkingen ondergaat bij bepaalde machines. Bij elke machine kan een Ivenza Jobshop applicatie draaien. Deze applicatie bewaakt onder andere of panelen de juiste route aanhouden. Na bewerking op een bepaalde machine kan de bediener op het beeldscherm aflezen wat de volgende machine is waar het paneel naar toe moet. Bij een verkeerde route (of bewerkingsvolgorde) zal die Jobshop applicatie ingrijpen en verhinderen dat bewerkingen worden verricht. De bediener krijgt dan adequate instructies te zien.

Batchplanner

Het productiesysteem van Ivenza kan vanuit allerlei bronnen productieopdrachten ontvangen. Het zijn productieopdrachten afkomstig van de Kasten Editor, Paneel Editor, Shelving Editor of zelfs afkomstig van buiten Ivenza  (DXF, Pytha). Al deze productieopdrachten worden gegroepeerd in afzonderlijke batches. Een batch is een afzonderlijke hoeveelheid eenheden -panelen- die in bewerking is. Een batch kan bestaan uit één of meerdere productieopdrachten. Een batch vertegenwoordigt een hoeveelheid grondstoffen (plaatmaterialen, kantband, fineer, lak) en een hoeveelheid werk die tijdens de productie wordt verbruikt. 
Met behulp van Ivenza kunnen batches worden samengesteld. Die samenstelling van batches kan op verschillende manieren gebeuren afhankelijk van de gekozen planningsuitgangspunten. Zo kunnen batches worden ingedeeld op basis van:

  • Meeste urgentie zodat panelen die het snelst moeten worden afgeleverd in de eerste batches worden ondergebracht
  • Minste materiaalverlies door panelen met dezelfde grondstoffen bij elkaar te stoppen
  • Gelijkmatige bezettingsgraad van de productiemachines zodat bedieners zoveel mogelijk bij hun machines kunnen blijven

Zaagplanner

De zaagplanner (een software-onderdeel in Ivenza) is belangrijke schakel tussen voorraad, planning en productie. Met behulp van de zaagplanner kan worden vastgesteld, in perioden van dag, week en eventueel een maand, wat de materiaalbehoefte per tijdseenheid is. De zaagplanner aggregeert de materiaalbehoefte vanuit elke individuele productieorder in Ivenza. Op deze manier kan de materiaalbehoefte worden afgezet tegen de actuele voorraden, reserveringen en bestellingen. 
De zaagplanner kan gekoppeld worden met een ERP-systeem om automatisch de materiaalbehoefte aan het ERP-systeem aan te bieden of om vrijgave van batches of productieorders te genereren vanwege definitieve aankomst en beschikbaarheid van materialen.

Productieregels

Productieregels zijn dwingende afspraken die door de Productie Manager in Ivenza zijn opgenomen. Op basis van deze afspraken zorgt Ivenza er voor dat de juiste bewerkingen, in de goede volgorde, aan de juiste panelen worden verricht met de beschikbare machines. U kunt snel schakelen door die productieregels aan te passen. Allerlei zaken die normaal veel tijd vergen, zoals werkprocessen aanpassen, instructies aan medewerkers, updaten van programma-bestanden, blijven dan achterwege. Daar zorgt Ivenza voor.